Kontentu ku por a bai Banda Bao, será konosi mas ku mi isla. Danki na e transport Wheelee di Fundashon Alton Paas ku por a brinda mi nan servisio i esnan ku a kopera.