Basta tempu mi no a bai laman. Wel tabata hopi bon. Ma hasi mi moveshonnan ku hopi tempu mi no a hasi. Ma sinti mi bon. Den un palabra master. Danki na bosnan tur